Historie van Vislust

Het ontstaan van de Almelosche Hengelaarsvereniging “Vischlust”.

Uit het bescheiden archief blijkt dat er maar weinig notulen en/of aantekeningen zijn uit de eerste jaren. Wel dat de toenmalig secretaris Johannes-Jacobes Japin een pachtcontract aan ging voor “Vischlust”. Deze nota was het eerste bewijs van het bestaan van de Almeloosche Hengelaarsvereniging “Vischlust”.

Foto oprichters van VischlustDaarin staat veel over het ontstaan van onze vereniging met veel fotomateriaal van oud-bestuursleden en documentatie van aktes en contracten die toen zijn aangegaan.
De eerste ledenvergadering werd gehouden in het toenmalige café van de familie Koopman aan de Boompjes.
De datum, waarop deze bijeenkomst werd gehouden, was 1 juli 1934.Ondanks dat enkele leden zich opgaven als nieuw lid, o.a.G.Westera, is deze niet zo succesvol geweest. Spoedig daarna, op 17 juli 1934, werd er een tweede bijeenkomst gehouden in het café van de familie Peeters op de hoek van de Appelstraat-Wierdensestraat, beter bekend als de Eerste en Laatste Aanleg. Ook hier werd weer een ledenwerfactie gehouden. Volgens zeggen waren er op deze tweede bijeenkomst ruim 50 hengelaars aanwezig, er waren amper nog voldoende zitplaatsen aanwezig. Velen moesten genoegen nemen met een plaats op het biljart of moesten staan.
Het is jammer dat vanaf de beginjaren geen notulen zijn gemaakt. Wel is duidelijk geworden uit verhalen, die in 1983 nog bekend waren, hoe bijvoorbeeld ledenwerving tot stand kwam.
Citaat: Jan ten Brink, ook al heel lang lid van “Vislust”, sinds 30 maart 1934, vertelde:
Tijdens de crisisjaren waren er veel werklozen, die zich elke dag moesten melden bij het stempellokaal aan de Kloosterweg om daar hun werklozenkaart af te laten stempelen. Vooral de hengelaars onder de werklozen stonden ‘s morgens vroeg al voor het lokaal met aan hun fietsstangen de hengels gebonden, zodat ze, nadat hun kaart was afgestempeld, konden gaan vissen! Westra en Japin probeerden daar dan leden voor Vislust te werven.
Een paar keer per week kwamen zij naar het stempellokaal toe, ze konden daar de hengelaars zo uitpikken, omdat deze de hengels al bij zich hadden.
G. Westera is voor zover bekend dan ook het langst zittende bestuurslid van Vislust gebleven tot nu toe.
Het werk dat dit en de daarop volgende besturen hebben gedaan is tot vandaag aan toe nog steeds van kracht, denk hierbij aan het verwerven van de visrechten van de Overijsselse Vecht tot aan de stuw van Vechterweerd, zijtak Twente-kanaal, Geesters Stroomkanaal, kanaal Almelo-Nordhorn van sluis 1 tot aan sluis 4( dubbele sluis bij Reutum).
Bij de Vislust bestuurders heeft altijd voorop gestaan dat voor de leden alle viswater beschikbaar moest zijn.
Vislust-bestuurders namen initiatieven om te komen tot het oprichten van federaties, pacht- en pootvisfondsen.
Daarom werd er in 1939 al, op initiatief van het toenmalige bestuur, een gecombineerde vergadering gehouden met Ons Genoegen uit Hengelo en Goorse Hengelaarsvereniging uit Goor, met als doelstelling te komen tot het oprichten van de Twentse Federatie.
De federatie kwam nooit van de grond. Op 18 juni 1942, werd op initiatief van Vislust en wel speciaal van G. Westera, het Twents Pootvisfonds opgericht (nu beter bekend als Beheers Eenheid Twentekanalen).
Toen al werden er wedstrijden gevist, de wedstrijden die we nu het voor- en najaarsconcours noemen.
Die vinden we in de boeken terug in notulen van 6 juni 1937. Een aantal van de bekers en medailles zijn nog steeds in het bezit van de vereniging.

Vaandeldrager AfinkDat je tijdens een bestuursvergadering, als notulist in de problemen kunt komen, blijkt uit het verslag van secretaris Japin op 12 december 1940.
De heer Japin notuleerde op het eind van deze vergadering het volgend: Deze vergadering staat enigszins in een nat teken, want allen schijnen nogal dorstig te zijn aangelegd. Het brengt nogal stoornis in de vergadering door het veelvuldige bezoek van Slettenaar (eigenaar van het café waar de vergadering was). Hij schrijft verder: dat hij ook dorstig blijkt te zijn en vraagt bij voorbaat excuus, indien de notulen niet geheel volledig zijn.

De ledenvergadering die hierop volgde, ging over het verlengen van het pachtfondscontract, of we dit nog wel moesten doen In dit verslag staat de opmerking van de dhr.Wildeboer: ‘Ook al wordt de Vecht door enkelen een INKTPOT genoemd, we moeten het water toch pachten’.

In 1948 meldt zich lid nr.1000 zich aan, J. Heyink Beltweg 11 in Almelo.
In november 1966 werd de Federatie Oost Nederland opgericht, met als doel om zoveel mogelijk viswater uit te wisselen tussen de aangesloten verenigingen.
Initiatief nemers waren de heren W. Buitenhuis uit Apeldoorn, G. Doldersum uit Deventer, J. Ensing uit Wapenveld en Jan ter Haar, secretaris van Vislust Almelo.
Bijna iedere vereniging in de regio van Oost-Nederland werd hier lid van.
Op dit moment zijn er 58 verenigingen aangesloten met een totaal aantal senioren- en juniorleden van respectievelijk 70.000 en 11.000 .Ook hieruit blijkt weer, dat diverse bestuurders van Vislust steeds tot de initiatiefnemers behoren, wanneer er sprake is van vernieuwingen en/of verbeteringen ten goede van de hengelsport!
Terug kijkend op de begin jaren van Vislust is het jammer dat er over de eerste jaren van het bestaan geen notulen en/of aantekeningen zijn bijgehouden.
Van de vergadering waar als eerste notulen bekend van zijn dateert van d.d. 17 januari 1937 welke gehouden werd in café de Boer op de hoek van Marktplein/Wierdensestraat welke na de oorlogjaren is overgenomen dor de Fam. Slettenaar.
Deze jaarvergadering schetst onze secretaris, de heer Japin, de groei van onze vereniging, n.l. van 280 leden in 1938 tot 347 leden eind maart 1939.
In de bestuursvergadering van 15 november 1939 komt aan de orde het jaarlijks te organiseren uitje voor de leden. Het bestuur wilde in plaats van het gebruikelijke jaarfeest, liever een clubconcours voor de leden organiseren.
Bestuur op 1 april 1948
De oorlogsjaren gingen ook niet aan Vislust voorbij.
Dit viel te beluisteren tijdens de jaarvergadering d.d.12-09-1941. Genoemd wordt dat de Vecht in een bepaald jaargetijde ernstig vervuild werd.
Er werd daarom door het bestuur voorgesteld, ook al in het kader van voedselschaarste in die tijd om, voordat de vervuiling kon toe slaan, de Vecht met netten te gaan bevissen en de gevangen vis beschikbaar te stellen aan behoeftigen en de ziekenhuizen. De gemeente Almelo stelt voor het vervoer van de vis een vrachtauto beschikbaar. De vis zou worden opgeslagen in het gemeentelijke abattoir.
Ook voor de bodes moest een regeling worden getroffen voor extra fietsbanden.
Historisch is het te vermelden dat Vislust haar eerste jaarvergadering in de Poort Van Kleef aan de Oude Veemarkt hield op 15 maart 1943.

In april 1953 bestaat Vislust 50 jaar en in dit jaar gebeurden er weer vermeldenswaardige zaken.
Zo verkregen we een koninklijke goedkeuring, en werd er een vaandelcommissie opgericht, die ons vaandel hebben laten maken door de nonnen van het Klooster “de Goede Herder “ aan de Vriezenveenseweg.

Dit vaandel werd aan de Almelose bevolking getoond tijdens de bevrijdingsoptocht in 1953.
De kolk aan het Dollegoor, die in 1953 ontstond door zandafgraving voor het industrieterrein het Dollegoor werd in 1956 aan het bestuur van Vislust door de gemeente aangeboden voor de pacht som van f 50,- per jaar.

Op de leden vergadering van 25 april 1967 worden de heren Bernard Lulof en Douwe Veenstra als mede oprichters van Vislust gehuldigd en benoemd tot erelid.
Op 1 oktober 1968 meldt zich lid nr. 2000 aan in de persoon van dhr. Bijkerk. In aanwezigheid van de plaatselijke pers wordt hij gehuldigd.

We gaan de laatste vijfentwintig jaar in met ook weer met tal van vernieuwingen.
In het jaar 1978 ziet ons clubblad het levenslicht waarvan onze toenmalige voorzitter Jan Hammink toen al in de redactie zat.
Vele commissies zien het levenslicht en organiseren voor de leden van de vereniging een scala aan activiteiten. In een kleine ruimte onder een flat aan Rembrandtlaan krijgt Vislust zijn eigen clubgebouw. Van waaruit de vereniging wordt geleid.
Onder de bezielende leiding van de toenmalige voorzitter J. Overmaat werd in 1996 een clubgebouw gebouwd.
Onze 64ste algemene leden vergadering in 1997 is de eerste in ons nieuwe onderkomen.
In 2000 komt Vislust in een (bestuurs-) crisis situatie.
Als de rookwolken optrekken kiest het dan zittende bestuur voor een nieuwe koers. 

De commissies krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en de lijst van verenigingsactiviteiten groeit gestaag. Als symbool voor de inzet van alle vrijwilligers hiernaast een foto van Jaap Pik van de onderhoudsploeg bij het schilderen van het clubgebouw.

Het clubgebouw waarin vanaf het begin de heer Jan Pol de dagelijkse gang van zaken lang voor zijn rekening nam.. Inmiddels is Jan met pensioen en neemt Edmond Kats zijn taken waar

Wij wensen Vislust veel succes in de komende jaren en op naar de 100 jaar.


Op de bestuursfoto uit 1983: